Vedtægter

§ 1: Foreningens navn er Vinderup gymnastikforening, der forkortes VG.
Foreningen er hjemmehørende i Vinderup, Holstebro kommune.

§ 2: Foreningens formål er gennem idræt at medvirke til, at skabe en legemlig sund ungdom og Danmarks fremtid.
Foreningen opretter aktiviteter i det omfang, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder
behov for. Aktiviteterne skal være for alle aldersgrupper, og i det omfang foreningens
økonomi tillader det.

§ 3: Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. DGI Vestjylland, herunder Holstebroegnen.
I øvrigt kan foreningen være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid
siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4: Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Optagelse sker ved tilmelding til et af foreningens hold på foreningens hjemmeside. Udmeldelse inden sæsonafslutning sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemmer skal indordne sig
under foreningens formål og bestemmelser.

§ 5: Enig Bestyrelse kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål.
Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på foreningens 1 ordinære
generalforsamling.

§ 6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indvarsling sker ved opslag på foreningens hjemmeside og ved udsendelse via conventus til foreningens medlemmer mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal indeholde følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Udvalgsberetninger
  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg til hovedbestyrelse – Formand, Kasserer, Sekretær, Suppleant.
  • Valg af aktivitetsformænd
  • Valg af revisor og suppleant
  • Eventuelt.

Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende.
Alle beslutninger tages ved simpel flertal, med undtagelse af vedtagelse af vedtægtsændringer,
hvortil der kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte stemmeberettigede.

§ 7: Alle medlemmer har hver 1 stemme. Indtil medlemmer er fyldt 14 år, må stemmen varetages
af en af forældrene.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 16 år.
Formand og kasserer skal dog være myndige.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de
Stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 9: Foreningen ledes af Formand, Kasserer, Sekretær, samt aktivitetsformænd, der tilsammen
udgør forretningsudvalget. Er samtidig valgt for en 2 årig periode.

Formand og sekretær vælges i ulige år.
Kasserer vælges i lige år.
Udvalgsformænd, Gymnastik, Løb & Motion og Billiard vælges i lige år.
Udvalgsformænd, Svømning, Karate, Senioridræt, Floorball vælges i ulige år.

De enkelte aktivitetsformænd vælger selv min. 3-5 personer til udvalget fra aktiviteten.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, førstkommende generalforsamling.
Udtræder en aktivitetsformand stiller det pågældende aktivititesudvalg med en suppleant indtil førstkommende generalforsamling.
Udtræder kassereren midt i en periode, er bestyrelsen bemyndiget til at finde kvalificeret afløser indtil først kommende generalforsamling.

For en 1 årig periode vælges en suppleant til hovedbestyrelsen, såfremt formand eller sekretær vælger at udtræde, inden periodens udløb.

For en 2 årig periode vælges 2 revisorer. En vælges i lige år og en i ulige år.
For en 1 årig periode vælges en revisorsuppleant.

Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

§ 10: Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Sekretær fører protokol / referat over arbejdet i foreningen.
Står stemmerne lige ved eventuelle afstemninger, er formandens stemme afgørende.

§ 11: Regnskabet går fra 1 Januar til 31 December.

§ 12: Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, stemmer derfor.

§ 13: Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor.
Mulige aktiver fordeles efter Holstebro kommunes bestemmelser om, at foreningens
formue i tilfælde af foreningens ophævelse, tilfalder tilskudsberettigede foreninger i
Vinderup, efter generalforsamlingens beslutning.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2023

Formand: Hanne Mølnitz

Dirigent: Mogens Frederiksen